ثبت کسب و کار شما در نقشه گوگل

ثبت در نقشه گوگل - پلن 1


 • ثبت محل کسب و کار شما

 • امکان ثبت آدرس دارد

 • امکان ثبت شماره تلفن دارد

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی دارد

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت دارد

 • امکان ثبت ساعات کاری دارد

 • امکان ثبت عکس یا تصویر ندارد

 • امکان ثبت آدرس وب سایت ندارد

 • امکان افزودن تصویر 360 درجه ندارد

 • قابلیت ثبت به زبان دیگر (انگلیسی) ندارد


ثبت در نقشه گوگل - پلن 2


 • ثبت 1 عکس 360 درجه از کسب و کار شما

 • ثبت محل کسب و کار شما

 • امکان ثبت آدرس دارد

 • امکان ثبت شماره تلفن دارد

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی دارد

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت دارد

 • امکان ثبت ساعات کاری دارد

 • امکان ثبت عکس یا تصویر دارد

 • امکان ثبت آدرس وب سایت دارد

 • امکان افزودن تصویر 360 درجه دارد

 • قابلیت ثبت به زبان دیگر (انگلیسی) دارد