پلن های تور مجازی گوگل اورینت

پلن برنزی تور مجازی

ثبت ۱ عکس ۳۶۰ درجه از کسب و کار شما
ثبت محل کسب و کار شما
امکان ثبت آدرس دارد
امکان ثبت شماره تلفن دارد
قابلیت نمایش در گوگل فارسی دارد
قابلیت نمایش در موبایل و تبلت دارد
امکان ثبت ساعات کاری دارد
امکان ثبت عکس یا تصویر دارد
امکان ثبت آدرس وب سایت دارد
امکان افزودن تصویر ۳۶۰ درجه دارد
قابلیت ثبت به زبان دیگر (انگلیسی) دارد

پلن نقره ای تور مجازی

ثبت ۳ عکس ۳۶۰ درجه از کسب و کار شما
ثبت محل کسب و کار شما
امکان ثبت آدرس دارد
امکان ثبت شماره تلفن دارد
قابلیت نمایش در گوگل فارسی دارد
قابلیت نمایش در موبایل و تبلت دارد
امکان ثبت ساعات کاری دارد
امکان ثبت عکس یا تصویر دارد
امکان ثبت آدرس وب سایت دارد
امکان افزودن تصویر ۳۶۰ درجه دارد
قابلیت ثبت به زبان دیگر (انگلیسی) دارد

پلن طلایی تور مجازی

ثبت ۵ عکس ۳۶۰ درجه از کسب و کار شما
ثبت محل کسب و کار شما
امکان ثبت آدرس دارد
امکان ثبت شماره تلفن دارد
قابلیت نمایش در گوگل فارسی دارد
قابلیت نمایش در موبایل و تبلت دارد
امکان ثبت ساعات کاری دارد
امکان ثبت عکس یا تصویر دارد
امکان ثبت آدرس وب سایت دارد
امکان افزودن تصویر ۳۶۰ درجه دارد
قابلیت ثبت به زبان دیگر (انگلیسی) دارد