لیست پلن های مدیریت اکانت اینستاگرام

پلن برنزی اینستاگرام

اعتبار = 30 روز
محدودیت اکانت = 1 اکانت
ارسال پست و استوری = دارد
پست زمان دار = دارد
فالو خودکار = دارد
لایک خودکار = دارد
ارسال کامنت خودکار = ندارد
آنفالو خودکار = ندارد
ارسال دایرکت مسیج = ندارد

پلن طلایی اینستاگرام

اعتبار = 30 روز
محدودیت اکانت = 5 اکانت
ارسال پست و استوری = دارد
پست زمان دار = دارد
فالو خودکار = دارد
لایک خودکار = دارد
ارسال کامنت خودکار = دارد
آنفالو خودکار = دارد
ارسال دایرکت مسیج = دارد

پلن نقره ای اینستاگرام

اعتبار = 30 روز
محدودیت اکانت = 3 اکانت
ارسال پست و استوری = دارد
پست زمان دار = دارد
فالو خودکار = دارد
لایک خودکار = دارد
ارسال کامنت خودکار = دارد
آنفالو خودکار = دارد
ارسال دایرکت مسیج = دارد