تبلیغات درگوگل

پلن 1 تبلیغ گوگل ( اعتبار: $100 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت


پلن 2 تبلیغ گوگل (اعتبار : $200 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت


پلن 3 تبلیغ گوگل (اعتبار: $300 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت


پلن 4 تبلیغ گوگل (اعتبار : $500 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت


پلن 5 تبلیغ گوگل (اعتبار: $1000 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت


پلن ویژه تبلیغ گوگل ($2000 )


 • حداکثر کلید واژه نامحدود

 • حداقل هزنیه کلیک ۱ سنت

 • امکان دسترسی مستقیم به اکانت گوگل

 • امکان دریافت گزارش لحظه ای

 • امکان دریافت گزارش روزانه

 • امکان تنظیم مکان تبلیغ

 • قابلیت تنظیم بودجه روزانه

 • قابلیت نمایش در گوگل فارسی

 • قابلیت نمایش در موبایل و تبلت